Наказателен Кодекс (извлечение)

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
/ ИЗВЛЕЧЕНИЕ /

    Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

    (2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.


    (3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Независимо от характера и опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако:

    1. (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 120 от 1997 г.) нападението е от две или повече лица;

    2. (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 120 от 1997 г.) нападателят е въоръжен;


    3. (Обявена за противоконституционна относно думите "вилен имот или стопански обект" - ДВ, бр. 120 от 1997 г.) нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище, вилен имот или стопански обект;


    4. (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 120 от 1997 г.) нападението е в моторно, въздухоплавателно, водно превозно средство или подвижен железопътен състав;


    5. (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 120 от 1997 г.) нападението е извършено нощем;


    6. нападението не може да бъде отблъснато по друг начин.

    (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

    Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г. и бр. 81 от 1990 г., отм., бр. 10 от 1993 г., нов - ДВ, бр. 102 от 1995 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който извършва външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба без съответното разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 6 години и с глоба до двеста хиляди лева.

    (2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) За особено тежки случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 години и глоба до петстотин хиляди лева.


    (3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до двадесет хиляди лева.


    (4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Оръжието и стоките с възможна двойна употреба, предмет на престъплението, се отнемат в полза на държавата независимо чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност, определена съгласно външнотърговския договор.


    Чл. 242. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, когато това е извършено:

    а) от лица, които системно се занимават с такава дейност;


    б) с използуване на чужд или подправен официален документ или на официален документ с невярно съдържание;


    в) от длъжностно лице, което е в непосредствена връзка с митническата служба;


    г) (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) когато са пренесени силно действуващи или отровни вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси, ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или


    д) (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери;


    е) (нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) от две или повече лица, сговорили се предварително

(нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

се наказва за квалифицирана контрабанда с лишаване от свобода до шест години и с глоба до две хиляди лева;

    Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г., бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който произвежда, преработва, поправя, разработва, съхранява, търгува, пренася, внася или изнася взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, без да има право за това по закон или разрешение от надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

    (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, ако деянието е извършено:

    1. от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение;


    2. повторно, в немаловажни случаи.


    (3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.


    (4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.


    Чл. 338. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който като държи, пренася, изпраща или работи с взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси, не взема необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.

    (2) Ако от това последва взрив и е причинена на едно или повече лица средна или тежка телесна повреда или смърт, или значителна повреда на имот, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.


    Чл. 339. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г. и бр. 41 от 1985 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

    (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Ако се касае до взривове, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години.


    (3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 50 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който отчужди или предаде взривове или огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие на лице, което няма разрешение за придобиването им, се наказва с лишаване от свобода до шест години.


    (4) Наказанието по предходната алинея се налага и на онзи, който отчужди или предаде другиму боеприпаси, без последният да има позволително за носене на съответно оръжие.


    (5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което без съответно разрешение прибере намерени взрив, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или боеприпаси.

{START_COUNTER}