Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боепропасите

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

    Обн. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ВВООБ).

    Чл. 2. В издаваните от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) разрешения могат да се записват няколко дейности.

    Чл. 3. Органите, издаващи разрешения за дейности с ВВООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаване на искането.

    Чл. 4. (1) Забранява се извършването на дейности с нестандартни, негодни, бракувани, некачествени и недопуснати до употреба ВВООБ.

    (2) Огнестрелни оръжия и боеприпаси по ал. 1 могат да се придобиват само за колекциониране.

    Чл. 5. (1) Разрешенията се издават:

    1. за срок 3 години - за производство, търговия, съхраняване, носене, употреба и ремонт;

    2. за срок 3 месеца - за пренасяне, придобиване, продажба, внос, износ и транзитен превоз.

    (2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешенията по ал. 1, т. 2 важат еднократно в тримесечния срок, с изключение на разрешенията за пренасяне по т. 2 с цел употреба на взривни вещества (ВВ) при извършване на специални взривни работи.

    (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) На лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) по реда на § 7 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) или чрез награда, разрешението за носене и употреба се издава за срок 5 години.

    Чл. 6. Юридическите лица и търговците, които искат да осъществяват някоя от дейностите с ВВООБ, определят писмено лицето, което ще осъществява дейността и на чието име се издава разрешението.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРЕНАСЯНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Търговците, които искат да произвеждат ВВООБ, трябва да разполагат със строежи за ВВООБ, отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.) и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).

    (2) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    (3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При невъзможност да изградят и оборудват собствени строежи за ВВООБ по смисъла на Наредба № 2 от 2000 г. и когато технологията на производство позволява това, търговците могат да използват такива на други юридически и физически лица, при условие че са получили писмено съгласие за това от собствениците и разрешение на началника на районното полицейско управление (РПУ), в чийто район се намират строежите.

    Чл. 8. (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Приемането и разрешаването на ползването на сградите и съоръженията за производство на ВВООБ се извършват съгласно правилата и нормите за приемане и ползване на строежите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

    Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешения за производство на ВВООБ (приложение № 4) се издават на търговци по смисъла на Търговския закон от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице след писмено становище на началника на Регионално звено "Полиция" при регионалните дирекции на вътрешните работи или при Столичната дирекция на вътрешните работи по местонахождението на обекта.

    (2) За разрешенията по ал. 1 търговците чрез началника на РПУ по местонахождението на обекта подават искане (приложение № 10), към което прилагат следните документи:

    1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние на вписването в търговския регистър;

    2. копие от данъчната регистрация;

    3. документ от данъчната администрация, удостоверяващ, че търговските дружества, едноличните търговци и съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на търговското дружество не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

    4. свидетелство за съдимост - за едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на юридическото лице;

    5. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на търговското дружество няма образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер;

    6. (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на търговското дружество не страдат от психически заболявания, удостоверение от съответния психодиспансер и документ, удостоверяващ, че лицето не злоупотребява системно с алкохол или не употребява наркотични вещества съгласно наредбата по чл. 12, ал. 4 ЗКВВООБ;

    7. акт, установяващ приемането на обекта по чл. 8;

    8. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) паспорт на склада за съхраняване на ВВООБ (приложение № 17);

    9. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) генерален план на обекта;

    10. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) утвърден от производителя списък на видовете ВВООБ, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;

    11. (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ за допускане до употреба на взривните вещества и за приемане на огнестрелните оръжия и боеприпасите;

    12. разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с ВВООБ;

    13. документ за определяне на отговорно лице, на чието име да се издаде разрешението, и на негов заместник;

    14. документи по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице и за заместника му;

    15. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) списък на лицата, които ще имат достъп до ВВООБ, съгласуван с началника на РПУ по местонахождението на обекта;

    16. документ за платена държавна такса;

    17. (нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) план на местността в радиус 3 км около обектите с нанесени безопасни разстояния;

    18. (нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) машинно-технологични схеми на производствените помещения и схеми на строежите за ВВООБ.

    (3) При необходимост от удостоверяване на обстоятелствата по чл. 12, т. 4 и 5 и чл. 13, т. 2, букви "в" и "г" ЗКВВООБ органът, издаващ разрешението, може да изисква и други документи.

    (4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Търговците с издадени разрешения за производство на ВВООБ могат да произвеждат опитни образци и опитни партиди от новоразработени ВВООБ след съгласуване с органа, издал разрешението за производство.

    (5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За съгласуването по ал. 4 търговците представят документите по ал. 2, с изключение на тези по т. 11 и 17.

    (6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

    Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Всяка промяна на отговорното лице се съгласува с органа, издал разрешението, и се отразява в издаденото разрешение, без да се събира нова такса.

    Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    Чл. 12. (1) Произведените ВВООБ трябва да отговарят на стандартизационните документи.

    (2) Взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се произвеждат по утвърдени от управителния орган на търговците технологии, спазването на които е задължително.

    (3) Допуска се производство на ВВООБ по лицензионни технологии и стандарти, приведени в съответствие с изискванията на ал. 1 и 2.

    Чл. 13. (1) Предприятията, произвеждащи ВВООБ, имат ръководител на производството, негов заместник и ръководители на смени - специалисти по производството, които се назначават от управителя (ръководителя) на предприятието.

    (2) Лицата по ал. 1 нямат право да напускат предприятието през работно време и следят за спазването на технологията на производство и на правилата за безопасност.

    Чл. 14. (1) Търговците, на които е издадено разрешение за производство на ВВООБ, определят писмено компетентни лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с ВВООБ, както и отчетността за движението им при производство.

    (2) При установяване на нарушения лицата, осъществяващи контрол по ал. 1, вземат мерки за отстраняването им и уведомяват органа, който ги е определил.

    Чл. 15. (1) Търговците, на които е издадено разрешение за производство на ВВООБ, водят необходимите отчетни документи (приложение № 9).

    (2) При нужда, в зависимост от специфичните условия на производството, търговците могат да въвеждат и други отчетни документи след съгласуване с органа, издал разрешението.

Раздел II.
Търговия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Разрешенията за търговия с ВВ (приложение № 4) се издават на търговци, които разполагат със складове (собствени или наети) за съхраняване на ВВ, от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на складовете.

    (2) Разрешенията за търговия с ООБ (приложение № 4) се издават на търговци, които разполагат с магазини и складове (собствени или наети) за съхраняване на ООБ, от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на магазините и складовете.

    (3) За разрешенията по ал. 1 и 2 търговците подават искане (приложение № 10), към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 9, 13 - 16 и ал. 3.

    (4) При продажба на ВВООБ търговците попълват контролните талони на съответните разрешения и в 14-дневен срок ги изпращат на органите, издали разрешенията.

    Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Магазините и складовете за търговия и съхраняване на ВВООБ трябва да отговарят на техническите правила и норми, установени с Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите и се приемат съгласно чл. 8.

    (2) Търговията с ВВ се извършва само в складовете за съхраняването им.

    Чл. 18. (1) На търговската площ на магазините се разполагат витрини, рафтове и стойки за оръжията и боеприпасите по начин, недопускащ пряк достъп до тях на граждани.

    (2) След приключване на работното време огнестрелните оръжия и боеприпасите се прибират и заключват в железни каси или шкафове, разположени в складовите помещения.

    Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Търговията с пиротехнически изделия, съдържащи пиротехнически състави, енергията на които при привеждане в действие създава светлинен, звуков, димен, газоотделящ, движещ или взривен ефект, се извършва в магазини и складове, приети съгласно чл. 8.

    (2) В складове към магазините по ал. 1 се допуска съхраняване на пиротехнически изделия в количества не по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес.

    (3) Пиротехническите изделия, предназначени за увеселителни и културни цели, продавани в търговската мрежа, се делят на четири класа:

    1. клас I - изделията от този клас са предназначени за увеселителни цели в закрити помещения и могат да се продават без оглед на възрастта на клиентите;

    2. клас II - изделията от този клас са с диаметър до 50 мм, отнасящ се за пиротехнически батерии и ракети, предназначени са за увеселителни цели само на открито място и могат да се продават единствено на лица над 18 години;

    3. класове III и IV - изделията от тези класове са предназначени за културни цели при театрални постановки, филмови и телевизионни продукции, шоупрограми и др. и могат да се продават само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване и имат придобита правоспособност съгласно Правилника за безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).

    (4) В инструкцията на производителя за употреба на пиротехническите изделия от съответния клас се посочват изчерпателно изискванията за употреба, които са задължителни за спазване.

    (5) Пиротехническите изделия се съхраняват и продават в магазините за продажба на дребно само в оригинална опаковка и придружени с инструкцията по ал. 4 на български език.

    (6) На видно място в магазините се излага списък на предлаганите пиротехнически изделия по класове.

    (7) Пиротехническите изделия, предназначени за продажба, се излагат само върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба.

    (8) Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия (разкъсана опаковка, фитил и други). Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по реда на чл. 80.

    Чл. 20. В магазините за търговия с ООБ се разрешава и продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел.

    Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) В складовете към магазините за ООБ се разрешава съхраняването в стандартни опаковки (кашон или кутия) на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни пушки в количества не по-големи от 100 кг, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси.

    (2) Освен количествата боеприпаси по ал. 1 се разрешава съхраняването до 10 кг ловен барут и до 10 кг пиротехнически изделия, изчислени като чиста пиротехническа смес.

    Чл. 22. (1) Лицата, получили разрешение за търговия, могат да продават ВВООБ само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване по реда на правилника.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел от класове I и II в количества до 5 кг брутно тегло на физически лица се извършва без разрешение.

    Чл. 23. (1) В магазините за търговия могат да се продават ООБ на консигнация след сключване на договор за консигнация и завеждането им на отчет.

    (2) В договора за консигнация се отбелязва номерът на разрешението за придобиване на ООБ и копие от него се оставя в магазина за съхраняване.

    Чл. 24. (1) В магазините за търговия се разрешава продажбата само на стандартни ООБ, придружени със сертификат за качество, издаден от производителя.

    (2) При продажба на употребявани огнестрелни оръжия се изисква удостоверение за годност за употреба, издадено от лицата по чл. 74.

    (3) Забранява се продажбата на боеприпаси със стоманен сърдечник и на боеприпаси с повишен смъртоносен ефект, предназначени и използвани за специални цели от МВР и от Въоръжените сили.

    Чл. 25. Търговците, на които е издадено разрешение за търговия с ВВООБ, водят отчетни документи (приложения № 6 и 7).

Раздел III.
Пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 26. (1) Разрешения за пренасяне на ВВООБ (приложение № 1) се издават на физически лица, на юридически лица и на еднолични търговци, получили разрешение за придобиване или съхраняване, от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ, на чиято територия ще бъдат пренесени.

    (2) За пренасяне на ВВООБ за учебни и спортни цели и за ремонт разрешението се издава от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по месторегистрацията на юридическите лица и едноличните търговци-преносители.

    (3) За разрешенията по ал. 1 и 2 лицата подават искане (приложение № 10), в което се посочват: основанието за пренасяне на ВВООБ; от къде и до къде ще бъдат пренесени; видът и количествата им; видът на превозните средства; данни за отговорното лице и за охраната. Към искането се прилагат разрешения за извършване на дейности с ВВООБ и документ за платена държавна такса.

    Чл. 27. (1) Забранява се пренасянето на взривни вещества като ръчен багаж по обществения транспорт.

    (2) Забранява се пренасянето на ВВООБ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

    (3) Лицата, получили разрешение за носене или съхраняване, пренасят собствените си ООБ за ловни, спортни и културни цели, за технически прегледи и ремонт със съответното разрешение за носене или съхраняване.

    Чл. 28. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Превозът на взривни вещества и боеприпаси (ВВБ) се извършва с въоръжена охрана и със специално оборудвани и допуснати за целта от Министерството на транспорта и съобщенията превозни средства съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.

    Чл. 29. (1) При товарене или разтоварване на ВВООБ в района не се допускат лица, несвързани с тази дейност.

    (2) Съвместното превозване на ВВ, за които има опасност от самовзривяване и самозапалване, се извършва съгласно техническите изисквания за всеки вид ВВ.

Глава трета.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Придобиване, съхраняване и употреба на взривни вещества


    Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Юридическите лица и физическите лица могат да придобиват ВВ за промишлени, специални и културни цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна.

    (2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата по ал. 1 могат да продават придобитите взривни вещества само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване.

    Чл. 31. (1) Разрешения за придобиване на ВВ (приложение № 1) се издават на юридически лица и на физически лица от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на обекта за съхраняване или употреба.

    (2) За разрешението по ал. 1 лицата представят искане (приложение № 10), в което се посочват видът и количеството взривни вещества, начинът на придобиването им и от кого ще бъдат придобити. Към искането се прилагат копие от разрешението за съхраняване или употреба и документ за внесена държавна такса.

    (3) В случаите на придобиване чрез наследство, дарение или замяна се представят съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или замяната.

    (4) Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в единични бройки от физически лица за увеселителни цели.

    Чл. 32. (1) Разрешения за съхраняване на взривни вещества (приложение № 4) се издават на физически лица, на юридически лица и на еднолични търговци от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на обекта за съхраняване на ВВ.

    (2) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешението по ал. 1 лицата подават искане (приложение № 10), към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 9, 12 – 18 и ал. 3.

    (3) Всяка промяна на лицата и на условията, при които е издадено разрешението по ал. 1, се съгласува с органа, който го е издал.

    (4) Складовете за съхраняване на ВВ се поставят под денонощна въоръжена охрана, съгласувано с органа, издал разрешението.

    (5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) В складовете по ал. 4 се допуска съвместно съхраняване на различни групи взривни вещества и боеприпаси в количества съгласно чл. 11 и 13 от Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

    Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешения за употреба на ВВ (приложение № 4) се издават на юридически лица и еднолични търговци от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по мястото на употребата им. Лицата, на чието име се издават разрешенията за съхраняване и употреба, както и лицата, отговарящи за съответните складове, трябва да имат придобита правоспособност съгласно глава първа, раздел II от Правилника за безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР), утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 28 декември 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.).

    (2) Когато лицата по ал. 1 употребяват ВВ на територията на цялата страна, разрешенията се издават от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице.

    (3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешенията по ал. 1 и 2 лицата подават искане (приложение № 10) чрез началника на РПУ по местонахождение на склада за съхраняване, към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и 16 и ал. 3, копие от свидетелството за правоспособност на отговорното лице и разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи съгласно ПБТВР и документ за наличие на склад за съхраняване (собствен или нает).

    (4) Юридическите лица и едноличните търговци могат да наемат с договор лица, притежаващи правоспособност по ал. 1, за извършване на взривни работи.

    Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Когато извършват специални или технологични взривни работи по чл. 12 и 13 ПБТВР, лицата, получили разрешение по чл. 34, писмено уведомяват началника на РПУ, на чиято територия ще се извършват взривните работи, и представят разрешение за извършване на взривни работи от съответната дирекция "Областна инспекция по труда".

    Чл. 36. Не се изисква разрешение за употреба на ВВ, при които се получават изделия с промишлено, специално или културно предназначение.

    Чл. 37. Отчетността на отделните видове взривни вещества се води чрез:

    1. книга за движението на взривните вещества (приложение № 9);

    2. нареждане за ежедневно изразходваното количество (приложение № 8).

    Чл. 38. (1) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Забранява се употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири.

Раздел II.
Придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 39. (Предишен текст на чл. 39 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Юридическите лица, физическите лица и търговците могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение.

    (2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата по ал. 1 могат да продават, даряват и заменят придобитите ООБ само на лица, на които е издадено разрешение за придобиване.

    Чл. 40. (1) Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложение № 1) се издават на юридически лица и на търговци от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ, на чиято територия ще осъществяват дейности с ООБ.

    (2) За издаване на разрешенията по ал. 1 лицата подават искане (приложение № 10), в което се посочват: основанието за искане на разрешението; начинът на придобиване на ООБ; целите, за които ще се използват; видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

    1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние;

    2. копие от данъчната регистрация;

    3. документ от данъчната служба, удостоверяващ, че юридическите лица, едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на юридическото лице не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

    4. свидетелства за съдимост - за едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на юридическото лице;

    5. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на юридическото лице няма образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер;

    6. (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на юридическото лице не страдат от психически заболявания, удостоверение от съответния психодиспансер и документ, удостоверяващ, че лицето не злоупотребява системно с алкохол или не употребява наркотични вещества съгласно наредбата по чл. 12, ал. 4 ЗКВВООБ;

    7. (нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) заключение от специализирана за целта институция, удостоверяващо наличието на психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие на едноличните търговци;

    8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) протокол от приемателна комисия - за стрелбище, и разрешение за употреба - когато оръжията са предназначени за спортни цели;

    9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

    10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) заповед за определяне на отговорно лице (не се изисква за едноличните търговци);

    11. (предишна т. 10, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документи по т. 4 , 5, 6 и 7 за отговорното лице;

    12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ за платена държавна такса.

    (3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При необходимост от удостоверяване на обстоятелствата по чл. 12, т. 4 и 5 и чл. 13, т. 2, букви "в" и "г" ЗКВВООБ органът, издаващ разрешението, може да изисква и други документи.

    (4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси на лицата по ал. 1, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси, за които има издадени разрешения за съхраняване или носене и срокът им не е изтекъл, лицата представят само искането по ал. 2, към което прилагат документите по ал. 2, т. 9, 10 и 12 и копие от съответното разрешение.

    (5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за културни цели от лицата по ал. 1 не се изискват документите по ал. 2, т. 8 и 9.

    (6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения за придобиване на ООБ за културни цели от държавните и общинските музеи, театри и киностудии на бюджетна издръжка се изискват документите по ал. 2, т. 1 и 11.

    (7) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, придобили разрешение по реда на чл. 40, водят отчетни документи (приложения № 15 и 16).

    (8) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

    Чл. 41. (1) Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана (приложение № 1) се издават на физически лица от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния им адрес.

    (2) За издаване на разрешенията по ал. 1 лицата подават искане (приложение № 10), в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

    1. документ от данъчната служба, удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

    2. свидетелство за съдимост;

    3. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер;

    4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания, удостоверение от съответния психодиспансер и документ, удостоверяващ, че лицето не злоупотребява системно с алкохол или не употребява наркотични вещества съгласно наредбата по чл. 12, ал. 4 ЗКВВООБ;

    5. (нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) заключение от специализирана за целта институция, удостоверяващо наличието на психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие на лицето;

    6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

    7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

    8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) документ за платена държавна такса.

    (3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Българските граждани и чужденците, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по ал. 2, т. 1 - 5 и 8 представят и заверен билет за лов. Когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, българските граждани представят и удостоверение за подборен отстрел.

    (4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, освен документите по ал. 2 представят и документ за членство от съответната лицензирана спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

    (5) При необходимост от удостоверяване на обстоятелствата по чл. 12, т. 4 и 5 и чл. 13, т. 2, букви "в" и "г" ЗКВВООБ органът по ал. 1 може да изисква и други документи.

    (6) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси на физически лица, които имат издадено разрешение за съхраняване или носене и срокът му не е изтекъл, лицата представят молбата по ал. 2, документите по т. 6 и 8 и копие от разрешението за съхраняване или носене.

    (7) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За придобиване на ООБ по наследство физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ.

    (8) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) На чуждестранно лице, наградено за особени заслуги с огнестрелно оръжие, се издава разрешително за придобиване и/или износ от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице. За целта се представят искане и копие от заповедта за награждаване на чуждестранното лице, както и документ за платена държавна такса.

    9) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Органът, който издава разрешението по ал. 1, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

    Чл. 41а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, получили разрешение за придобиване на ООБ, подават искане за издаване на:

    1. разрешение за съхраняване, или

    2. разрешение за носене и употреба и разрешение за съхраняване.

    Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от МВР и кадровите военнослужещи от Въоръжените сили получават разрешение за придобиване, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси от органа по чл. 41, ал. 1 въз основа на представено искане, към което прилагат само служебна бележка от съответната служба за прослужени не по-малко от 10 години, 2 снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Уволнените държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица от МВР, и кадровите военнослужещи от въоръжените сили, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", получават от органа по чл. 41, ал. 1 разрешение за придобиване, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие, като освен документите по ал. 1 представят и документи по чл. 41, ал. 2, т. 1 - 5 и 8.

    (3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от МВР, и кадровите военнослужещи от въоръжените сили, извън посочените в ал. 1, получават разрешение за придобиване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянен адрес, като подават искане, към което представят документите по чл. 41, ал. 2, т. 1 и 8 и писмено съгласие от прекия ръководител в съответното ведомство.

    Чл. 43. (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложение № 4) се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ:

    1. за физическите лица - по постоянния им адрес;

    2. за юридическите лица - на територията, където ще осъществяват дейността.

    (2) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 лицата представят искане (приложение № 10), към което прилагат копие на полученото разрешение за придобиване фактурите за закупените оръжия и боеприпаси, протокол от комисията, утвърдила мястото на съхраняване, и документите по чл. 40 - за юридическите лица, а за физическите лица - по чл. 41.

    (3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Придобитите ООБ по реда на чл. 40 се съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства и осигурена въоръжена физическа охрана или СОТ.

    (4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Придобитите ООБ по реда на чл. 41 и 42 се съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

    (5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Дейността и съставът на комисията по ал. 2 се определят от министъра на вътрешните работи.

    Чл. 44. (1) Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложение № 3) се издава на физически лица, на служители на юридически лица и на еднолични търговци от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния адрес или по мястото на съхраняване на оръжието.

    (2) Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели (приложение № 2) на физически лица се издава от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на лицата.

    (3) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения по ал. 1 и 2 лицата, които притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, подават искане (приложение № 10), към което прилагат 2 снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

    (4) За издаване на разрешение по ал. 1 на лица, които не притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават искане (приложение № 10), към което прилагат документите по чл. 41, ал. 2 и 5 и 2 снимки с размер 3 на 4 см.

    Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, на които е издадено разрешение за дейности с ООБ, могат да придобиват резервни части за тях без разрешение, с изключение на цев, цевна кутия, затворен блок, рама и пълнител.

    Чл. 46. (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Лицата, на които се издава разрешение за придобиване носене и употреба на ООБ, преминават курс и полагат изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

    (2) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    (3) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    (4) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    (5) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    Чл. 48. (1) Лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с него да вземат мерки за недопускане на злополуки или наранявания.

    (2) Не се разрешава преотстъпването и предоставянето на придобитите ООБ на други лица, независимо дали последните притежават разрешение за извършване на дейности с ООБ.

    Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Огнестрелните оръжия подлежат на технически преглед при издаване на разрешение за носене и употреба, с изключение на новите.

    (2) Технически преглед на ОО се извършва от сектор "Въоръжение" в дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на МВР (ДМТОСО - МВР) или от лицата по чл. 71.

    Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При напускане на страната, когато няма издадено разрешение за износ или при приемане на наборна военна служба лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги предадат в службите на МВР, където се водят на отчет, или в определено от органите на МВР място за съхраняване.

    (2) При повикване за служба в запаса и при невъзможност огнестрелните оръжия да бъдат предадени по реда на ал. 1 те се съхраняват в оторизираната служба на съответното поделение на Въоръжените сили.

    (3) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) На притежателите на огнестрелни оръжия се издава документ (приложение № 14) за срока на съхраняване, който служи за връщане на огнестрелните оръжия и боеприпасите.

    (4) За извършената услуга по съхраняването на ООБ в службите на МВР се заплаща сума в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

    Чл. 51. (1) За защита на живота и здравето на личността, за самоотбрана и за охрана на собствеността юридическите лица, физическите лица и търговците, притежаващи съответните разрешения, могат да получават огнестрелни оръжия под наем от МВР.

    (2) Лицата по ал. 1 сключват договор за ползването на огнестрелни оръжия.

    Чл. 52. Юридическите лица и търговците, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси за служебни и граждански цели, са длъжни да ги съхраняват на утвърдените от органите на МВР места.

    Чл. 53. (1) Употребата на ООБ за учебни и спортни цели се извършва само на стрелбища.

    (2) Употребата на огнестрелни оръжия, придобити за културни цели, се извършва само с халосни боеприпаси.

    (3) За изразходваните боеприпаси по ал. 1 лицата, които са собственици или ползватели на стрелбищата, съставят протокол (приложение № 12).

    Чл. 54. (1) Забранява се използването за служебни цели, за самоотбрана, за ловни и спортни цели на огнестрелните оръжия и боеприпасите, придобити за културни цели.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Забранява се използването на огнестрелни оръжия-образци до 1870 г., за целите по чл. 5 ЗКВВООБ освен за културни цели.

    Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) (1) Разрешава се колекционирането на всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки и автоматично оръжие, които са обезопасени от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както и на боеприпаси за тях, съхранявани по реда на чл. 43, ал. 3 и 4.

    (2) Оръжията за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли, колекциониране и други културни прояви, се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:

    1. в патронника на оръжието се монтира чрез набиване плътна метална вложка от цветен метал с диаметър, гарантиращ неподвижността й; при монтажа на вложката основата й стои на 10 мм от задния срез на цевта; дъното на получения отвор се залива с червен восък и се поставя печатът на съответния контролен орган, водещ на отчет оръжието; номерът на печата се посочва в протокола, който се съставя за извършеното обезопасяване;

    2. действията по т. 1 се извършват задължително и за резервните части на оръжието, ако има такива;

    3. демонтират се ударните игли на образците, които позволяват демонтаж; ударните игли се съхраняват отделно от оръжието;

    4. придобитото ОО за колекциониране от чужденци и подлежащо на износ се обезопасява съгласно предоставени технически изисквания (схеми, чертежи, технологични карти, задания и др.) съобразно законодателството на съответната държава и гарантирано с необходимите документи.

    (3) Обезопасяването по ал. 2 се извършва в сектор "Въоръжение" при ДМТОСО - МВР, или от лицата по чл. 71 в 14-дневен срок от придобиването.

    (4) Оръжията по ал. 2 се съхраняват:

    1. в метални шкафове със секретни заключващи устройства, ако се събират в тях, и входна метална врата;

    2. в отделно помещение с врата със секретно заключващо устройство, ако не се събират в метален шкаф, и входна метална врата;

    3. при спазване на изискванията по т. 1 и 2 и осигуряване на СОТ, когато оръжието е автоматично;

    4. в складове, отговарящи на техническите правила и норми на Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.

    Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Придобитото от юридически лица, от физически лица и от търговци късо нарезно огнестрелно оръжие (пистолети и револвери), включително предоставеното под наем от МВР, задължително се предоставя незабавно за прострелване, за което се изготвя документ (приложение № 14). Сектор "Въоръжение" при ДМТОСО - МВР, извършва прострелването, като събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

    (2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за огнестрелните оръжия по чл. 55.

    (3) Разходите за прострелването на огнестрелно оръжие се заплащат от притежателя или ползвателя на огнестрелното оръжие в размер, определен от Министерския съвет.

    Чл. 57. За служебни цели юридическите лица и търговците могат да придобиват пистолети и револвери с дължина на цевта до 300 мм, гладкоцевни пушки с дължина на цевта от 300 до 510 мм и до 50 броя боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие.

    Чл. 58. (1) За граждански цели физическите лица, юридическите лица и търговците могат да придобиват следните видове огнестрелни оръжия и боеприпаси:

    1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за самоотбрана - пистолети и револвери с дължина на цевта до 300 мм и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;

    2. за ловни цели - гладкоцевни пушки с дължина на цевта над 510 мм и до 200 броя боеприпаси за всяка пушка, нарезни ловни пушки и до 50 броя боеприпаси за всяка пушка;

    3. за спортни цели - всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки (без автоматично оръжие), както и боеприпаси съгласно нуждите на съответния вид спортна дейност;

    4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за културни цели - всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки, автоматично оръжие, обезопасени по реда на чл. 55.

    (2) Освен боеприпасите по ал. 1 може да бъде разрешено закупуването на допълнителни количества, както следва:

    1. за учебни стрелби - до 50 броя за пистолет и револвер и 200 броя за гладкоцевна пушка;

    2. за спортносъстезателни нужди, за обучение, за ловен туризъм и за промишлен лов - количества според доказаните потребности.

    (3) Юридическите лица и търговците - собственици или ползватели на стрелбища, могат да закупуват боеприпаси в количества не по- големи от утвърдените от органите на МВР нормативи за съхраняване.

    Чл. 59. Забранява се придобиването, носенето и употребата за служебни и граждански цели на боеприпасите по чл. 24, ал. 3.

    Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Българските граждани закупуват боеприпаси срещу представяне на заверено разрешение от МВР за носене на ловно оръжие и документ за самоличност.

    (2) Не се разрешава закупуването на боеприпаси за други калибри огнестрелни оръжия освен за посочените в разрешението за носене.

    (3) Боеприпаси за служебни и граждански цели, с изключение на тези по ал. 1, се придобиват с разрешение на органа, издал разрешението, след представяне на искане (приложение № 10), протокол за изразходвани боеприпаси съгласно чл. 53, ал. 3 и документ за внесена държавна такса.

Глава четвърта.
ВНОС, ИЗНОС И ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.
Внос и износ на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 61. (1) Разрешенията за внос и износ на ВВООБ (приложение № 1) се издават от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице с адрес за контакти и комуникации: София, пощенски код 1202, бул. "Сливница" 235, тел. 31 90 79, факс 31 60 80.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Взривните вещества и изделията, за които се издава разрешение, са посочени в международните споразумения, по които Република България е страна.

    (3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При граничния контрол при осъществяване на дейностите по внос и износ на ВВООБ контролните талони на издадените разрешения се попълват на ГКПП от митническите органи и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

    Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Разрешенията за внос и износ на ВВООБ по реда на чл. 19 ЗКВВООБ се издават при наличие на разрешение от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.

    (2) За издаване на разрешенията по ал. 1 юридическите лица и търговците представят:

    1. искане (приложение № 10), в което се посочват видът и количествата на ВВООБ, страната, от (за) която се внасят (изнасят), граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който ще се извърши вносът (износът), паспортните данни за лицето, на чието име се издава разрешението, видът и съставът на охраната по пренасянето на ВВООБ;

    2. лиценз за външнотърговска дейност с оръжие, издаден от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет;

    3. (изм. – ДВ, бр. 115 от 2002 г.) разрешение за извършване на сделката от комисията по ал. 1;

    4. удостоверение за годност на превозното средство съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

    5. документ за внесена държавна такса.

    Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешения за внос и износ на взривни вещества за промишлени и културни цели, на огнестрелни оръжия и боеприпаси с ловно, спортно и културно предназначение за търговски цели по реда на чл. 20 ЗКВВООБ (приложение № 1) се издават при наличие на разрешение, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.

    (2) За издаване на разрешенията по ал. 1 юридическите лица и търговците представят:

    1. искане по чл. 62, ал. 2, т. 1;

    2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) разрешението по ал. 1;

    3. полицейско разрешение за търговия и съхраняване;

    4. документ от Министерството на културата за произведените до 1945 г. ООБ;

    5. документ за внесена държавна такса.

    Чл. 64. (1) При внос на ВВ за промишлени и културни цели се представя и разрешение за допускане до употреба съгласно изискванията на ПБТВР.

    (2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешава се внос на ВВ за допускане до употреба в количества съгласно изискванията на ПБТВР.

    (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Внос на употребявани огнестрелни оръжия се разрешава на:

    1. физически лица - за граждански цели;

    2. юридически лица и търговци - за граждански цели за осъществяване на културни нужди.

    (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за служебни и граждански цели се представя и сертификат за качество.

    (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При износ на ВВООБ се представя разрешение от съответните компетентни органи на страната, в която ще се изнасят.

    Чл. 65. (1) Разрешение за внос и износ на единични бройки огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за граждански цели (приложение № 1) се издава на физически лица, на юридически лица и на търговци, които представят:

    1. искане по чл. 62, ал. 2, т. 1;

    2. разрешение за придобиване на ООБ;

    3. паспорт на оръжието;

    4. документ за внесена държавна такса.

    (2) При износа на огнестрелни оръжия и боеприпаси по ал. 1 се представят разрешения от съответните компетентни органи на страната, в която се изнасят, а когато са произведени до 1945 г. - и документ от Министерството на културата.

    (3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) По реда на ал. 1 на лицензирани по Закона за физическото възпитание и спорта спортни организации, осъществяващи дейност по спортна стрелба, ловна стрелба, биатлон и модерен петобой, се разрешава внос на спортни огнестрелни оръжия и боеприпаси за техни нужди.

    Чл. 66. (1) Чужди граждани, транзитно преминаващи през страната, внасят и изнасят законно притежаваното от тях огнестрелно оръжие за самоотбрана, за ловни, спортни и културни нужди и боеприпаси за него без разрешение, но задължително го декларират на ГКПП. Спускателният механизъм на оръжието се запечатва при внасянето и се разпечатва при изнасянето му.

    (2) Не се запечатва и не се изисква разрешение за носене на декларираното оръжие, внесено от чужд гражданин, предназначено за спортнострелкови състезания.

    (3) Чужди граждани, работещи в държавни и междудържавни организации с предмет на дейност борба с престъпността и охрана, получават разрешение за внос, носене и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси с разрешение на директора на ДНСП или на упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 5).

    Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Чужди граждани, постоянно пребиваващи в Република България, получават разрешение за дейности с ООБ по реда на правилника от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешения лицата по ал. 1 подават искане и документите за исканата дейност до директора на ДНСП или до упълномощеното от него длъжностно лице чрез началника на РПУ по постоянен адрес.

    (3) Чужди граждани, краткосрочно пребиваващи в страната с цел ловен туризъм, могат да внасят, носят, употребяват и изнасят притежаваното от тях ловно оръжие и боеприпаси за него без разрешение от МВР, но задължително го декларират и регистрират на ГКПП.

Раздел II.
Транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 68. (1) Разрешения за транзитен превоз на ВВООБ (приложение № 1) през територията на страната се издават на физическите лица, на юридическите лица и на едноличните търговци от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице с адрес за контакти и комуникации: София, пощенски код 1202, бул."Сливница" № 235, тел. 31 90 79, факс 31 60 80.

    (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Разрешенията по ал. 1 се издават само за ВВООБ, посочени в международните споразумения, по които Република България е страна.

    (3) За издаване на разрешението по ал. 1 лицата представят искане (приложение № 10), в което се посочват: видовете и количествата ВВООБ; страната изпращач и страната получател; ГКПП при влизане и при излизане; данни за транспортните средства, охраната и отговорното лице, на чието име да се издаде разрешението. Към искането се прилагат:

    1. разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от компетентни органи на съответната държава;

    2. удостоверение за годност на превозните средства съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

    3. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) при автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари по пътищата, по които Република България е страна;

    4. разрешение съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба - само за тези, включени в списъка на оръжието и стоките и технологиите с възможна двойна употреба;

    5. документ за внесена държавна такса.

    (4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) При граничния контрол при осъществяване на дейностите по транзитен превоз на ВВООБ контролните талони на издадените разрешения се попълват на ГКПП от митническите органи и в 14-дневен срок се изпращат на органа, издал разрешението.

    Чл. 69. Транзитен превоз през територията на страната могат да извършват и чуждестранни превозвачи по реда на чл. 68, като в тези случаи не се изисква документ по чл. 68, ал. 3, т. 4.

Глава пета.
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ

Раздел I.
Ремонтни дейности по огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 70. (1) Ремонтни дейности по смисъла на правилника са:

    1. демонтаж на огнестрелни оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или рециклирани и монтаж с цел привеждането им към годност за стрелба;

    2. операции, предвидени в съответните технологии за привеждане на боеприпасите в съответствие с установените стандарти.

    (2) За ремонтна дейност се считат техническите прегледи и даването на експертна оценка за техническата годност на огнестрелните оръжия.

    (3) Не се счита за ремонтна дейност преработката на взривни вещества с цел привеждането им в съответствие с установените стандарти, както и реставрацията на негодни за стрелба огнестрелни оръжия за колекциониране.

    Чл. 71. (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Ремонтни дейности по чл. 70 могат да извършват юридически лица и търговци, получили разрешение (приложение № 4) от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по местонахождението на работилниците или в ДМТОСО - МВР отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите и приети съгласно чл. 8.

    (2) Лицата, извършващи ремонтни дейности по ал. 1, трябва да притежават необходимата квалификация по ремонта на ООБ.

    (3) Забранява се извършването на ремонтна дейност по боеприпасите без предварителен инструктаж съгласно технологичните изисквания за правилата на безопасност при работа с тях.

    (4) При извършване на ремонтните дейности по чл. 70 не се разрешава промяна в конструкцията и механизмите на огнестрелните оръжия и боеприпасите, свързани с тяхното действие, монтаж на детайли от различни модели и системи или на детайли, изработени от различен от оригиналния материал, с изключение на неметални детайли (приклади, ложи, полуложи, ръкохватки и др.), както и промяна на фабрично наложени номера върху отделните детайли (цев, затворен блок, рама и др.)

    Чл. 72. (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Юридическите лица и търговците, извършващи ремонтни дейности по чл. 70, трябва да разполагат с работилници, отговарящи на техническите правила и норми съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите и приети съгласно чл. 8.

    Чл. 73. (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 лицата подават искане (приложение № 10), към което прилагат документите по чл. 9, ал. 2 т. 1 - 8 , 13, 14, 15, 16 и ал. 3.

    Чл. 74. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) За извършване на техническите прегледи, предвидени в правилника, на собственика се издава удостоверение за годност за употреба.

    Чл. 75. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

    Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Прието за ремонт огнестрелно оръжие след приключване на работното време се заключва в железни шкафове или каси или в отделно помещение.

    Чл. 77. Лицата, получили разрешение за ремонт, водят на отчет ООБ и издават удостоверение за годност и качество.

    Чл. 78. Всички промени на лицата и на условията, при които е издадено разрешението, се съгласуват с органа, който го е издал.

Раздел II.
Бракуване и унищожаване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

    Чл. 79. (1) На бракуване и унищожаване подлежат негодни взривни вещества и средства за взривяване, боеприпаси и елементи от тях, чието разглобяване и разснарядяване е опасно, икономически неизгодно или технически невъзможно.

    (2) Огнестрелни оръжия, с изключение на тези за колекциониране, се бракуват и унищожават, когато повредите на детайли и на части от тях са неотстраними, не могат да бъдат ремонтирани или подменени или когато подмяната им нарушава конструкцията на оръжията.

    (3) Разрешава се продажбата и използването на годни части от бракуваните огнестрелни оръжия за ремонтни дейности.

    Чл. 80. (1) Бракуването и унищожаването на ВВООБ се извършват от комисия, назначена със заповед на управителния орган на юридическото лице или на търговеца-собственик на ВВООБ, в която се включват представители на МВР и на Министерството на културата.

    (2) Бракуването и унищожаването на ВВООБ - собственост на физически лица, се извършват от комисия, назначена със заповед на органа, издал разрешението, в която се включват собственикът и представител на Министерството на културата.

    (3) Комисиите по ал. 1 и 2 изготвят протокол (приложение № 11), в който се описват видът и количествата на ВВООБ, които се бракуват, причините за бракуването, начинът за унищожаване на съответните ВВООБ и мястото, където да се унищожават.

    (4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) Бракуваните по ал. 1 и 2 огнестрелни оръжия, които представляват паметници на културата, се предават безвъзмездно на Министерството на културата със съгласието на собственика.

    Чл. 81. (1) Взривни вещества и боеприпаси се унищожават чрез взривяване или изгаряне.

    (2) Чрез взривяване се унищожават взривни вещества, които не са загубили способността си да детонират: снаряди; мини; челни части на реактивни гранати и взриватели; запалки; капсули електродетонатори; други средства за взривяване; ексудирали нитроестерни ВВ.

    (3) Чрез изгаряне се унищожават взривни вещества, загубили способност да детонират: барути, пиротехнически средства и състави и патрони за стрелково оръжие с калибър до 15 мм.

    (4) Допуска се унищожаването на взривни вещества по химически начин, което се извършва по проект.

    (5) Огнестрелните оръжия се унищожават по механичен начин (счупване, смачкване, разглобяване и др.), след което се претопяват.

    Чл. 82. (1) Унищожаването на взривни вещества и боеприпаси се извършва от правоспособни лица съгласно Правилника за безопасността на труда при взривните работи.

    (2) За унищожаване се изготвя протокол (приложение № 11) в 3 екземпляра - по един за склада, за счетоводството (лицето) и за органите на МВР.

    (3) Протоколите се утвърждават от органа, назначил комисията по чл. 80, ал. 2.

    Чл. 83. Взривните вещества и боеприпасите се унищожават на специално подготвени площадки.

Допълнителни разпоредби

    § 1. По смисъла на правилника:

    1. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2003 г.) "Огнестрелни оръжия" са и съставните им части - цев, цевна кутия, затворен блок, рама и пълнител.

    2. "Постоянен адрес" е адресатът, определен със Закона за българските документи за самоличност.

    3. "Колекциониране на оръжия и боеприпаси" е съхраняването на ръчни огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически и юридически лица, придобити по реда на правилника.

    § 2. Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 могат да бъдат отпечатвани само от МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби

    § 3. (1) Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани само на изпращащата държава, могат да придобиват и да носят късо огнестрелно оръжие и боеприпаси по реда на правилника, при спазване на принципа на взаимност, след издаване на разрешение от компетентните органи.

    (2) Разрешение може да бъде издадено след представяне на следните документи в Министерството на външните работи - управление "Държавен протокол":

    1. нота от Министерството на външните работи на съответната страна до Министерството на външните работи на Република България с искане за разрешение за придобиване и носене на огнестрелно оръжие за всеки отделен случай;

    2. заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на български език на националното разрешително за носене на огнестрелно оръжие от определеното лице, потвърждаващо правото му да притежава определения вид оръжие и боеприпаси в съответната страна;

    3. служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служител в чуждестранно дипломатическо представителство у нас, в случай на предстоящ внос на огнестрелно оръжие в Република България, за което предварително е получено разрешение от компетентните органи за притежаване и носене.

    § 4. Правилникът се издава на основание § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКВВООБ.

    § 5. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи.

    Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл. 61, ал. 1, чл. 63, ал. 1, чл. 65, ал. 1, чл. 67, ал. 1 и чл. 68, ал. 1

Задължения на притежателя на разрешение за носене на оръжие:

Да ползва оръжието само по предназначение.

Да прави своевременни постъпки пред РПУ за продължаване на срока.

При промяна на постоянния си адрес да извърши и пререгистрация на оръжието в РПУ.

Разрешението е лично и не може да бъде преотстъпвано на друго лице.

Нарушителите се наказват по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 от ЗКВВООБ и по чл. 337-339 от Наказателния кодекс.

{START_COUNTER}